بار
حمل با : [[o.DS[20] ]]
مبدا : [[ o.DS[2] ]]
مقصد : [[ o.DS[4] ]]
حمل :[[o.DS[8] ]]
تحویل :[[o.DS[33] ]]
نوع بار : [[o.DS[6] ]] / [[ o.DS[7] ]]
شهر حمل :[[o.DS[3] ]]
شهر تحویل :[[o.DS[5] ]]
وزن کل خالص :[[o.DS[23] + ' ' + o.DS[24] ]]
بسته :[[o.DS[22] ]]

کرایه پیشنهادی :[[o.DS[9] ]]

بارگیر چگونه کار میکند؟

آدرس : تهران - خیابان شهید بهشتی، ابتدای مفتح شمالی، شرکت بارگیرinfo@bargir.ir